Smartare logistik – nyckeln till mer effektivt byggande

Arcona ligger långt fram inom logistik-området.  Rasmus Linge, chef för CS Logistics (Construction Supply Logistics) som numera är ett företag inom Veidekke, berättar om de potentiella vinsterna med satsningen:

– Genom att jobba strukturerat och genomtänkt med vår logistik får vi en helt annan ordning och reda på våra byggen. Vi får en säkrare och trevligare arbetsmiljö och betydligt bättre förutsättningar för våra montörer. Montagetiden är den största enskilda kostnadsdrivaren i ett byggprojekt och det är viktigt att våra montörer kan lägga sin tid på montage, inte på att få dit material eller att städa upp emballage. Det jobbet kan andra göra bättre och mer effektivt. De samordnade transporterna innebär också stora miljövinster och mindre störningar på omgivningen.

Arbetssättet bygger på detaljerad planering och framförhållning. CS Logistics använder IT-stödet Myloc för sin leveransplanering, som också är tillgänglig online för underentreprenörer och leverantörer. Logistikledare på plats planerar, optimerar, styr och följer materialflödena. Vissa leveranser kommer direkt från tillverkaren, medan andra går via en terminal i Årsta, som sköts av samarbetspartnern Carrier. Terminalen är en viktig nyckel för att kunna samordna och effektivisera leveranserna.

Viktigt att mäta och jämföra rätt

Många i branschen arbetar alltså för att hitta nyckeln till en bättre bygg- och materiallogistik. Men hur kan man mäta effektiviseringsvinsterna på ett bra sätt? Bygglogistikprofessorn Martin Rudberg har tittat en hel del på det här:

– Det är betydligt mer komplext att mäta effektivitet i byggprocessen än i exempelvis en tillverkningsprocess på en fabrik. Vi fokuserar i vår forskning på att mäta leveransprestation i relation till totalkostnaden. Man måste mäta hela kostnaden, från tillverkning till montering. Mycket av dagens inköpsarbete handlar om varuinköp. Det är för lite fokus på leveranser och logistik, där det ofta finns mycket mer att hämta. Med ganska små logistikinvesteringar kan man göra stora vinster.

Martin ser hur de flesta aktörer idag testar olika metoder, tjänster och samarbeten. Branschen är i en sökande fas. Han tycker att Arconas satsning känns klok. Man måste jobba lugnt och metodiskt med en långsiktig och uthållig strategi. Det finns ingen ”quick-fix” och man måste få med sig både medarbetare, samarbetspartners och leverantörer på vägen.

Exempel på logistik-case

Klaraporten

Klaraporten_015Projektet Klaraporten, var en ombyggnad på 20 000 kvm inklusive en påbyggnad och uppglasning av den befintliga takvåningen som Arcona genomförde 2013. Byggnaden ligger inklämd mellan Vasagatan och Klaratunneln och det finns bara en smal väg in på bygget, en lastgata med plats för en lastbil i taget. Den logistiska modellen baseras på att allt material samlas upp på en distributionsdepå. Arcona gör sedan avrop med ett par dagars framförhållning. På depån paketeras sedan dagsbehovet av material – i rätt mängd och just-in-time. Därpå direktlevereras materialen med en lastbil åt gången och med inbärning till anvisad plats på bygget.

Anders Rauge, dåvarande affärschef på Arcona berättar:Anders Rauge

”Det finns en rad klara fördelar med vår logistiklösning. Vi slipper lösa svåra lagringsproblem på byggarbetsplatsen och genom att låta logistikpersonal sköta all materialhantering och uttransport av byggavfall kan byggnadsarbetarna helt koncentrera sig på att bygga. Det betyder oerhört mycket för montageeffektiviteten”

”I Klaraporten märktes det redan från start att det här arbetssättet bidrar till renare arbetsplatser, sundare och friare arbetsmiljö, mindre svinn, bättre arbetsflöden, ökad leveranssäkerhet och kvalitet. Resultatet är att totala antalet arbetstimmar minskar.”

Kv Bryggmästaren

HTL_072Vid planerandet av ombyggnaden av Kv. Bryggmästaren till hotell som är mycket logistikkrävande tog Arcona fram incitamentsmodeller med underentreprenörerna för att stimulera att så få arbetstimmar som möjligt på projektet. En proaktiv planering från alla parter och en väl fungerande logistiklösning krävs för att lyckas med det. Men då märks också att effektiviteten i montagelagen ökar.

Logistiklösningen har också uppmärksammats utanför byggbranschen. 2012 nominerades Arcona till Postens stora logistikpris, där de tre grundläggande kriterierna för att bli nominerad är:

  1. Logistiklösningens grad av innovationskraft, kreativitet och nytänkande.
  2. Logistiklösningens effektivitet och påverkan på verksamhetens konkurrenskraft, samt effektivitet och lönsamhet i verksamheten totalt sett.
  3. Logistiklösningens miljö- och klimateffektivitet.

Juryns motivering till nomineringen löd: ”Byggföretaget Arcona har genom Arcona Lean Construction infört ett modernt försörjningsflöde baserat på leantänkande och just-in-time, i byggbranschen. Resultatet är en ökad effektivitet i byggprocessen i kombination med bättre kvalitet och arbetsmiljö. Arcona har utvärderat logistikfunktionens effekter.”

De löpande prognoserna vi gör visar att montagepersonalen förbrukar väsentligt färre timmar än budgeterat.