Behandling av personuppgifter inom Arcona

Arcona AB samlar in och använder personuppgifter om dig som besökare. Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Arcona. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du besöker oss och att din personliga information behandlas korrekt. Har du frågor hittar du kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Den här informationen handlar om hur Arcona samlar in och använder personuppgifter.

Arcona, genom VD, är behandlingsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. För behandling som sker i de olika bolagen är det VD som är behandlingsansvarig.
I de fall där det operativa ansvaret är delegerat framgår det under varje enskild punkt. Delegeringen omfattar endast uppgifterna och inte ansvaret.
Den här informationen innehåller uppgifter som omfattas av krav när man samlar in uppgifter från vår webbplats, allmän information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig om du har frågor

1.  Behandling av personuppgifter på www.arcona.se

Webbredaktören har det dagliga ansvaret för Arconas behandling av personuppgifter på Arconas webbplatser, om inget annat anges nedan. Det är frivilligt för dem som besöker webbplatserna att uppge personuppgifter i anslutning till tjänsterna, till exempel för att få nyhetsbrev. Behandlingsgrunden är samtycke från individen, om inget annat anges.
Triggerfish är Arconas personuppgiftsbiträde och vår leverantör för utveckling, underhåll samt drift av webbplatsen. www.arcona.se.
Uppgifter som samlas in i anslutning till driften av webbplatsen lagras på egna servrar som drivs av leverantören. Endast Arcona och Triggerfish har tillgång till de uppgifter som samlas in. Ett separat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Arcona och Triggerfish reglerar vilken information som leverantören har tillgång till och hur den ska behandlas.

1.1 Nätstatistik

Arcona samlar in avidentifierade uppgifter om besökare på arcona.se. Syftet är att ta fram statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationsutbudet på webbplatsen. Exempel på vad statistiken visar är hur många personer som besöker olika sidor, hur länge deras besök varar, vilka webbplatser användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.
Vi använder analysverktyget Google Analytics på vår webbplats. Det här är verktyg med öppen källkod (GPL), som är installerade på en egen server hos driftleverantören. Information från det här verktyget lämnas inte ut av Arcona till andra aktörer.

1.2 Cookies

Arcona använder cookies för att komma ihåg vem du är och för att ge dig den bästa användarupplevelsen. EU ställer krav på att vi informerar dig om det. Om du surfar på Arconas webbplats anses du ha gett ditt samtycke.
Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en nätsida.
Lagring av information och behandling av dessa uppgifter är inte tillåtet om inte användaren har fått information om och har gett sitt samtycke till behandlingen. Användaren har rätt att få veta och godkänna vilka uppgifter som behandlas, vad syftet med behandlingen är och vem som behandlar uppgifterna. På den här sidan hittar du en lista över vilka cookies som vi samlar in.

1.3 Sökningar

Arcona lagrar information om vilka sökord användarna använder i sökverktyget Google Analytics. Syftet med behandlingen är att förbättra webbplatsernas innehåll baserat på sökningar som inte ger någon träff, men som är relevanta.
Användarmönstret för sökningar lagras i en egen databas och de lagras endast i aggregerad form. Det är bara sökordet som lagras och de kan inte kopplas till andra uppgifter om användarna, som till IP-adresserna.

1.4 Nyhetsbrev

På Arconas hemsida finns formulär för prenumeration av nyhetsbrev. Prenumeranten blir informerad om att vi följer GDPR och sparar uppgifterna (namn, epost, företag) för utskick av nyhetsbrev och att uppgifterna inte lämnas eller säljs vidare.
I nyhetsbreven finns alltid en länk för avprenumerera med. Därifrån kan även prenumeranten gå in och ändra sina uppgifter.

2.  E-post och telefon

Arcona använder e-post och telefon i det dagliga arbetet.
Relevanta uppgifter som framgår av telefonsamtal och e-postkorrespondens registreras och behandlas endast för det syfte de samlas in för.
Arconas medarbetare använder också e-post i normal dialog med interna och externa kontakter. Var och en ansvarar för att radera meddelanden som inte längre är aktuella och för att som minst varje år granska och radera onödigt innehåll i e -postinkorgen. När någon slutar raderas e-postkontot, men vissa relevanta e-postmeddelanden kommer normalt att vidarebefordras till kollegor.
Känsliga personuppgifter ska inte skickas med e-post.

3.  Sociala medier

3.1 Facebook

Arcona har ett antal Facebook-sidor. Arcona använder Facebook-sidorna för att kunna kommunicera med potentiella kunder och för att intresserade parter ska kunna inhämta användbar information om Arcona och få svar på eventuella frågor. Jobbannonser läggs också ut och besökarna har möjlighet att ställa frågor om dem. Arcona granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

3.2 Instagram

Arcona har ett Instagram-konto. Arcona använder kontot för marknadsföring och kommunikation med potentiella kunder, medarbetare, potentiella medarbetare och samarbetspartners. Arcona granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

3.3 LinkedIn

Arcona har en LinkedIn-sida. Den används för att kunna kommunicera med potentiella medarbetare och för att intresserade parter ska kunna inhämta användbar information om Arcona och få svar på eventuella frågor. Jobbannonser läggs också ut och besökarna har möjlighet att ställa frågor om dem. Arcona granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

4.  Lista över besökare

Arcona sparar listor över besökare på byggarbetsplatser.
Syftet med att samla in de här uppgifterna är att få en översikt över vem som är fysiskt närvarande. Det görs för att uppfylla kraven på åtkomstkontroll och skydda informationssäkerheten (+ eventuella krav på brandsäkerhet, arbetsmiljö etc). Uppgifterna kommer att raderas när informationen inte längre behövs.

5.  Rättigheter

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personuppgifter inom ett företag.
Arcona har lämnat denna information här och kommer att hänvisa till den vid eventuella förfrågningar. De som är registrerade i något av Arconas system har rätt till insyn i de egna personuppgifterna. De har också rätt att begära att felaktiga och ofullständiga uppgifter eller uppgifter Arcona inte har rätt att behandla raderas eller kompletteras. Krav från den registrerade ska besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar. Den registrerade kan vid frågor kontakta Arconas oberoende personuppgiftsombud och eventuellt kontakta Datainspektionen direkt om man så vill.
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke kan det när som helst dras tillbaka. Det påverkar inte den behandling som har skett innan samtycket dragits tillbaka.

6.  Kontaktinformation

E-post: dataskyddsombudet@veidekke.se

Behandling av personuppgifter om Arconas anställda

Den här informationen handlar om hur Arcona samlar in och använder personuppgifter om dig som anställd hos Arcona.

Arcona, genom VD, är behandlingsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Den här informationen innehåller uppgifter som omfattas av krav när man samlar in uppgifter från vår webbplats, allmän information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig om du har frågor.

1.  Uppgifter om anställda

Arcona behandlar personuppgifter om sina anställda i syfte att hantera löner och personalansvar. Behandlingen av de här uppgifterna grundas delvis i lagar och förordningar och delvis i behovet av att uppfylla ett avtal med den registrerade (Arconas anställda).
Uppgifterna raderas när syftet med behandlingen har uppfyllts och det inte längre finns någon grund för behandling.
Det är HR som har det operativa ansvaret för det här. De uppgifter som krävs för utbetalning av lön, exempelvis grunddata, lönenivå, tidsregistrering, skattesats, skattekommun och medlemskap i fackförening, registreras. Andra uppgifter om anställda är kopplade till hans/hennes tjänstebeskrivning och planering av arbetet.
Dessutom registreras uppgifter i anslutning till passerkort för in- och utpasseringar och uppgifter om åtkomsthantering i IT-systemet.
Uppgifterna inhämtas från de anställda. Uppgifterna lämnas bara ut i samband med löneutbetalningar och annan lagstadgad överlämning.

Aktieerbjudandet till de anställda inom Arcona är frivilligt och de som väljer att utnyttja det måste uppge vissa personuppgifter. Eftersom erbjudandet är frivilligt och endast nödvändig information inhämtas finns det inga krav på samtycke. Personuppgifter i anslutning till aktieutdelning sparas.

Företagshälsovården hos Arcona omfattas av tystnadsplikt. Det innebär att all information som den anställde ger Företagshälsovården om sin hälsa och sin arbetsmiljö inte kan vidarebefordras såvida inte den anställde samtycker.

2. Ansökningar

Alla jobbansökningar sparas i 24 månader.
De sparas i vårt elektroniska arkiv i 24 månader innan de raderas. Det sker automatiskt.

Undantag:
Alla tidigare och nuvarande anställda har en personalmapp i vårt digitala arkivsystem.
Här arkiveras/sparas bland annat jobbansökan. Personalmappar ska sparas (dvs. jobbansökan ska inte raderas eller makuleras). Personalmappen tas bort när anställningen upphör. Information som krävs enligt lag arkiveras enligt gällande regelverk. Åtkomsten till personalmappar är begränsad till definierade personer i organisationen.

3.  Inloggning i Arconas specialsystem

Arcona har allmänna säkerhetsloggar i sina specialsystem och säkerhetsansvarig har delegerats ansvaret för detta. Det är den anställdes användning av specialsystemet som registreras här. Ingen ytterligare information lämnas här av hänsyn till säkerheten i våra system.

4.  Rättigheter

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personuppgifter inom ett företag.
Arcona har lämnat denna information här och kommer att hänvisa till den vid eventuella förfrågningar. De som är registrerade i något av Arconas system har rätt till insyn i de egna personuppgifterna. De har också rätt att begära att felaktiga och ofullständiga uppgifter eller uppgifter Arcona inte har rätt att behandla raderas eller kompletteras.

Krav från den registrerade ska besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar. Den registrerade kan vid frågor kontakta Arconas interna personuppgiftsansvariggrupp.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke kan det när som helst dras tillbaka. Det påverkar inte den behandling som har skett innan samtycket drogs tillbaka.

5.  Kontaktinformation

Arconas personuppgiftsansvariga/grupp: 

Désirée Holmberg, HR-chef. E-post: desiree.holmberg@arcona.se
Peter Kahm, IT-chef. E-post: peter.kahm@arcona.se

E-post: dataskyddsombudet@veidekke.se