Samverkan ger framgångsrika projekt

Samverkan innebär en djupare form av samarbete som särskilt lämpar sig för komplexa projekt med många olika parter och intressenter och där slutprodukten och/eller sluttagaren inte är definierad. Byggherre och entreprenörer blir medarbetare i samma team, med en gemensam organisation, gemensamma mål och gemensam ekonomi. Samarbetet bygger på förtroende och respekt där alla känner lojalitet och ansvar för projektet och varandra. Målet är att göra byggprocessen effektivare, ledtiderna kortare och att få större kontroll över kostnaderna.

Inom den offentliga sektorn används samverkan främst för att förenkla upphandling men även för att få hjälp med projektutveckling av ett specialiserat team. Goda exempel finns inom förskolor, skolor, äldreboende, hotell, ombyggnad av miljonprogrammet, energieffektivisering och vårdcentraler.

Arcona var bland de första i Sverige att erbjuda samverkan.

 

Nyckelfaktorer för framgång

Störst värde och framgång skapas när rätt kompetens involveras i ett tidigt skede, där alla bidrar med sina erfarenheter, kompetens och specialistkompetens och där projektet specificeras gemensamt. Framgångsrik samverkan bygger på att teamet  av samarbetspartners är ihopsatt utifrån den komplexitet som finns i det aktuella projektet och att dessa inkluderas från start. Då skapas störst kundvärde och kundnytta och det blir enklare att hitta nya, innovativa lösningar. Detta till skillnad från när avtal skrivs mellan enbart byggherre och huvudentreprenör.

Viktigt är också att byggherren själv är beredd att delta i samverkansteamet och då helst med egna resurser, inte konsulter. Byggherren kan bidra med insikter om kundupplevelse och kundnytta samt ge snabba besked med beslutsunderlag  till projektgruppen. Det formar projektet och gör det attraktivt för slutkunden.

Då samverkan bygger på tillit och öppenhet är det vidare viktigt att parterna aktivt arbetar för att upprätthålla det under hela processen.

Fördelar med samverkan

De största fördelarna med samverkan är den effektivisering, produktoptimering och de synergieffekter som uppstår när projektgruppen genomför flera projekt i rad, den så kallade ”upprepningseffekten”. Det kortar och säkrar både produktionstider och ”time to market”, med bibehållen eller höjd kvalitet. Kombineras dessutom upprepningseffekten med en produktspecialisering, kan byggkostnaderna sänkas avsevärt.

Ofta bidrar samverkan dessutom till att det blir bättre och mer innovativa lösningar när flera olika kompetenser är med och löser de utmaningar som dyker upp i projektet.

Utöver det får byggherren även:

  • Ökat kundvärde genom att teamet bygger upp ett specialistkunnande om såväl kundens affär som produktutformningen genom att samma team arbetar genom hela projektet. Det kan dessutom ge en produktutveckling som byggherren normalt inte har tid/råd med.
  • Större möjlighet att påverka och utveckla projektet under pågående byggande. Det ger möjlighet att till exempel riva/bygga under projekteringens gång, vilket sparar både tid och pengar.
  • Team och projekt som snabbt kommer igång och där missförstånd och konflikter till följd av bristande kommunikation kan undvikas innan de kostar pengar.
  • Bättre måluppfyllelse genom incitamentet för alla parter att nå uppställda mål, där man undviker onödiga gränsdragningskostnader och suboptimeringar.
  • Gemensamt åtagande kring ekonomin och delade risker genom hela processen. Teamet styr tillsammans ekonomin från tidigt skede och kan komma upp med alternativa lösningar som både kan sänka kostnader och ge ökad kvalitet. Det ger således större möjlighet till kostnadsstyrning och är ett kraftfullt styrmedel.

Samverkan, även kallat partnering, samverkansentreprenad och entreprenad med utökad samverkan, kommer ursprungligen från USA. Arcona var bland de första i Sverige med att erbjuda detta.

Samverkan är ett strukturerat sätt för byggherre, entreprenör och andra inblandade i ett byggprojekt att samverka för projektets genomförande. Det är alltså inte någon entreprenadrättslig upphandlingsform eller särskild entreprenadform, utan kan tvärtom användas oberoende av entreprenadform.

Till fördelarna hör framför allt sänkta byggkostnader, kortare och säkrare produktionstider, kunskapsöverföring till byggherren samt ofta mer innovativa lösningar.