Arconas syn på hållbarhet

När vi på Arcona tänker hållbarhet, tänker vi på mycket mer än bara vår fysiska miljö. Hållbarhet för oss är mycket bredare. En del av de frågor vi ständigt arbetar med och utvecklar innebär:

 

  • att vi skriver avtal där alla parter kan tjäna pengar
  • att alla våra kontraktsparter följer de lagar om regler som gäller i branschen
  • att alla på våra kontor och projekt går glada och friska hem vid arbetsdagens slut
  • att vårt avtryck på planeten inte hotar framtida generationers möjligheter

 

Arconas övergripande hållbarhetsmål:

  • Kontinuerligt utveckla vårt arbetssätt
  • Minska energianvändningen i våra projekt både under genomförandet och brukarskedet
  • Använda material och metoder som ger minskad miljöbelastning
  • Minska avfallets mängd och dess miljöpåverkan
  • Minska våra miljöfarliga transporter

Hållbarhet på bred front

Vi arbetar genomgående med att förbättra och effektivisera våra processer, enda sedan början av 1990-talet har våra ledord varit Lean Construction. Vårt koncept Arconahallen är ett gott exempel på detta, vi har förfinat processen kring Arconahallen att bli snabbare och billigare, utan att ge avkall på vare sig hållbarhet eller kvalitet.

Arcona arbetar med hållbarhet på bred front. Genom att vara ISO-certifierade enligt ISO9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) säkerställer vi att inga viktiga aspekter lämnas obevakade.

Vi har ett väl fungerande samarbete med vår entreprenör för avfallshantering för att möjliggöra bättre avfallssortering och maximerad återvinningsgrad i våra projekt.

Underentrepenörer och Fair Play Bygg

Inom kategorin socialt ansvarstagande är en del att vi tillsammans med vårt moderbolag Veidekke endast tillåter underentreprenörer i max två led. Att minimera antal underentreprenörsled gör det möjligt att utföra grundligare kontroller av bolagen och därmed minska risken för att oseriösa aktörer på våra arbetsplatser.

Inom samma kategori Arcona samarbetar med den oberoende organisationen Fair Play Bygg som är ett projekt som ägs till hälften av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Organisationen tar emot tips om brottslighet i byggbranschen, till exempel svarta löner, fusk med ID06, mutor, hot med mera.  
 

Arcona vill bidra till en byggbransch där  vi har en sund konkurrens med hållbara arbetsvillkor. Ett samarbete med Fair Play Bygg för att underlätta för personer på våra arbetsplatser att anonymt lämna tips om misstänkt brottslig verksamhet ser vi som väldigt positivt. På samtliga av våra arbetsplatser sitter informationstavlor från Fair Play Bygg uppe.

Medarbetare

På Arcona har vi en internutbildning som utgår från Agenda2030, med fokus på de mål som Arcona utgår från. Målet med utbildningen är att ge alla medarbetare samma grund att stå på i hållbarhetsfrågorna och skapa ett gemensamt driv framåt. För den som bäst vet hur man gör ett arbetsmoment hållbart, är den som utför det i vardagen.

För att uppmuntra hållbarare resande erbjuder Arcona våra medarbetare förmånscykel och ger bidrag till dem som går och cyklar till jobbet samt erbjuder lånecyklar och elektrisk poolbil för dagsturer i tjänsten. Medarbetarna uppmuntras även till andra initiativ som kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Lean Construction - en del av lösningen

Ett sätt att minska byggandets miljöpåverkan är att arbeta med Lean Construction, som är en viktig del i vår byggprocess. Lean handlar i grunden om att hushålla med resurser och eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Översatt till byggandets vardag kan det exempelvis handla om att uppnå effektivare logistik och färre transporter, eller att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara produkter med färre fel, så att man slipper byta ut delar eller göra om arbetet.

Arcona stödjer Trygga Barnen

Arcona stödjer organisationen Trygga Barnen sedan flera år tillbaka. Vi bidrar dels med en summa pengar varje år, dels med aktiviteter som stöttar deras verksamhet med fokus på upplysning i skolor och andra verksamheter med barn och unga.

Trygga Barnen har till syfte att stötta barn och unga som har en nära anhörig som har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt.