Fler aspekter än miljö

Hållbarhet handlar förutom om miljö och klimat även om ekonomisk och social hållbarhet. Den ekonomiska delen känns ofta ganska självklar för ett företag. Om man inte går med vinst långsiktigt kan man varken driva sin verksamhet vidare eller investera i hållbar utveckling. I den ekonomiska aspekten inryms att produkterna man säljer måste ha en prislapp som kunderna har råd med. Ett bra exempel på det är Arconahallen – ett koncept för att bygga idrottshallar billigare, utan att göra avkall på vare sig hållbarhet eller kvaliteten på ytorna för idrottande. Konceptet bygger på att man fokuserar på de viktigaste funktionerna och optimerar produktionsprocessen utifrån tidigare erfarenheter.

På Arcona har vi en klimatklubb där man diskuterar klimatfrågan med utgångspunkt från artiklar och nyheter, med fokus på vad vi kan göra som individer. Vi arrangerar klädbytardagar och uppmuntrar egna initiativ till liknande aktiviteter för ett mer hållbart samhälle.

Hållbarhet på bred front

Arcona arbetar med hållbarhet på bred front. Genom att arbeta enligt en metodik för certifiering säkerställs att inga viktiga aspekter lämnas obeaktade.

Arconas metod med smartare logistiklösningar har utvecklats ytterligare vilket bidrar till färre transporter och mindre materialspill.

Miljöavtrycket genom Arconas egna anställdas transporter blir mindre med ökat kollektivt resande samt att vi erbjuder lånecyklar och poolbil för kortare turer.

Vi har även förbättrat arbetssättet med avfallshanteringen på våra byggarbetsplatser genom nära dialog och avtal med vår leverantör för avfallshantering som möjliggör bättre sortering på  plats i små sopkärl ute på arbetsställena.

Under kategorin socialt ansvarstagande är en del att vi tillsammans med vårt moderbolag Veidekke är unika i branschen då vi endast tillåter underentreprenörer i max två led. Med detta vill vi öka möjligheten att kunna kontrollera vilka som befinner sig på byggarbetsplatserna och därmed minska risken för att oseriösa aktörer får uppdrag åt Arcona.

Vi stöttar bl.a. Trygga Barnen vilka har till syfte att stötta barn och unga som har en nära anhörig som har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt.

Arconas övergripande hållbarhetsmål:

  • Kontinuerligt utveckla vårt arbetssätt
  • Minska energianvändningen i våra projekt både under genomförandet och brukarskedet
  • Använda material och metoder som ger minskad miljöbelastning
  • Minska avfallets mängd och dess miljöpåverkan
  • Minska våra miljöfarliga transporter

Lean Construction del av lösningen

Ett sätt att minska byggandets miljöpåverkan är att arbeta med Lean Construction, som är en viktig del i vår byggprocess. Lean handlar i grunden om att hushålla med resurser och eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Översatt till byggandets vardag kan det exempelvis handla om att uppnå effektivare logistik och färre transporter, eller att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara produkter med färre fel, så att man slipper byta ut delar eller göra om arbetet.

Vi behöver alla bli mycket duktigare på att förbereda för återbruk av material när vi bygger. Det handlar både om val av lösningar och hur vi dokumenterar projekten. Digitaliseringen är en annan viktig faktor som påverkar oss mer och mer. Den öppnar upp för att människor delar på både ytor och funktioner, så att resurserna kan utnyttjas mycket mer effektivt. Här behöver branschen hänga med, så att vi kan utveckla och erbjuda smarta lösningar.