Så går det till att bygga enligt Lean Construction

Lean Construction bygger på samverkan mellan beställare, projektörer och underentreprenörer från första stund i projekten. Tillsammans planerar och projekterar vi fram bästa lösningarna för projektet. Arcona ansvarar för att handla upp och genomföra projekten på entreprenad med ansvar för tid, ekonomi, kvalitet och funktion.
I projekten följer vi alltid vårt standardiserade arbetssätt där erfarenheter från tidigare projekt tankas in och beslut om produktutformningen successivt tas genom processen. Genom att alltid följa samma process garanterar vi att alla aspekter av ett projekt beaktas i rätt ordning. Det ger oss även bästa möjlighet att ständigt göra små förbättringar för att höja vår effektivitet.

För våra kunder innebär det att vi i slutändan alltid levererar ett felfritt projekt till rätt pris, vid den överenskomna tidpunkten, med en säker process utan olyckor.

Med Lean Construction kan produktionstiden kortas och kostnaderna sänkas genom med noggrann planering och projektering se till att få bästa möjliga förutsättningar för en effektiv produktion. Det blir rätt från början, onödiga moment elimineras och det blir mer effektivt genom hela kedjan.

Projektprocessen

Leanfilosofin bygger på att tillvarata människors engagemang och kompetens för att på så sätt i samarbete kunna driva en ständig förbättringsprocess. Arcona har arbetat på detta sätt i över tjugo år och successivt förfinat projektprocessen.

För att kunna dra nytta av allas kompetenser i projektet och underlätta överlämningar utan informationstapp så bygger vår metod Arcona Lean Construction på att projektets strategiskt viktiga parter samverkar från projektets tidiga skeden. Då får man även en väl förberedd produktion utan störningar och vi undviker slöserier genom att se till att göra rätt från början.

Oftast arbetar man i två faser – produktbestämning respektive genomförande. Gemensamma projektmål och förutsättningar bestäms tidigt i första fasen och dessa styr man sedan genom projektet. Det ger en tidig samsyn kring förutsättningarna i projektet och mycket större träffsäkerhet i att man når uppställda krav på tid, ekonomi och kvalitet.

Innan andra fasen, genomförandefasen, avropas ska projektvillkoren verifieras och projektet kan avbrytas om inte uppställda mål kan nås.

Leanprocess

Inom Arcona håller vi samman kärnan i arbetslaget i projekt efter projekt för att på så sätt kontinuerligt träna upp vår förmåga att samarbeta. Det inkluderar även strategiskt viktiga leverantörer.

Som beställare får du tillgång till Arconas nätverk av underleverantörer och all den specialistkompetens som finns hos dem. Våra leverantörer fungerar som om de vore en del av Arcona i projekten. Vi har ett långsiktigt förhållningssätt till våra leverantörer och arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och utveckla dem. Vi konkurrensutsätter dem i projekten för att kunna välja att samarbeta med dem som har bäst förmåga att tillsammans med Arcona leverera högsta kundvärde.