Kundvärde i fokus

Leanfilosofin bygger på att tillvarata människors engagemang och kompetens för att på så sätt i samarbete kunna driva en ständig förbättringsprocess. Metoden som bland annat har utvecklats av Toyota, innebär att projektbeställaren, projektledaren och samtliga inblandade samarbetar i projektet från första stund och lyhört tar vara på varandras synpunkter och idéer. Målet är att eliminera fel, undvika onödigt dyra lösningar, undvika spilltid och svinn, och på så sätt öka värdet för beställaren.

Metoden är utvecklad för industrin, men har senare visat sin mångsidiga nytta i andra branscher. Arcona är pionjär i Sverige för tillämpningen av Leanfilosofin i byggprojekt. Vi kallar det Lean Construction.

Grundstenarna inom leanfilosofin

Grundläggande i Lean är ett prestigelöst, lyssnande ledarskap med djup förståelse för mänskliga drivkrafter. Problem måste tåla att lyftas fram för att kunna åtgärdas effektivt. Vi leder oss själva, våra medarbetare och samarbetspartners med djup insikt om vad som motiverar människor att prestera extraordinärt och med en kontinuerlig strävan att förbättra allt vi gör.

En andra grundsten är en standardiserat arbetssätt, ett projektledningssystem som kvalitetssäkrar och optimerar hela värdeflödet. Vi jobbar disciplinerat efter en standardiserad arbetsprocess som synliggör brister i våra projekt vilket skapar kvalitetssäkring för produkten.

Detta är basen för ständiga förbättringar av våra processer som leder till att vi kan åtgärda grundorsakerna till bristerna. Erfarenheter inhämtas och återförs snabbt i det dagliga arbetet så att vi kan göra rätt från början, ta bort allt som inte skapar värde och få effektiva flöden. Därmed skapas bästa resultat i våra projekt.

Den tredje grundstenen är samverkan, samsyn och öppenhet med både kund och samarbetspartners. Att som entreprenör och leverantör vara med från början och samverka redan i tidiga skeden skapar bäst förutsättningar för projekten.

Arcona och leanfilosofin

Inom Arcona håller vi samman arbetslaget i projekt efter projekt för att på så sätt kontinuerligt träna upp vår förmåga att samarbeta. Utvalda team av leverantörer fungerar som om de vore en del av Arcona i projekten. Vi har ett långsiktigt förhållningssätt till våra leverantörer och har flera team som vi kontinuerligt arbetar med. Vi sätter mål och utvecklas tillsammans över tid. Att ha sådana strategiska leverantörer är också en del av kvalitetssäkringen. De strävar precis som vi att bygga och leverera felfritt och utveckla det gemensamma kunnandet eftersom det skapar nya möjligheter och mer jobb.

För att undvika slöserier är det mycket viktigt att ha jämna och förutsägbara flöden av såväl material som arbetsresurser. Vi fokuserar därför på en noggrann planering och projektering för att få en väl förberedd, kort och effektiv produktionstid utan störningar. Vi har därför utvecklat planeringsrutiner och ett logistiksystem som ska säkerställa ett jämnt och förbrukningsstyrt flöde av material, personer och information.

Läs mer om Lean Construction