Riktlinjer för det etiska arbetet

Arcona följer de lagar, regler och förordningar som gäller där vi är verksamma. Vi kräver att våra leverantörer agerar på motsvarande sätt.
Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning.

Vi ska agera och fatta beslut utan att vi tar hänsyn till den personliga vinningen. Vi utnyttjar inte relationer med affärspartners för egen vinning.

Val av leverantörer, samarbetspartners och kundbemötande

Arcona är opartiska vid val av underleverantörer och underentreprenörer. Vid anbud utvärderas, förutom pris, även referenser och erfarenhet med avseende på kompetens, engagemang och bemötande.

Våra leverantörer ska följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder samt ha tecknat kollektivavtal. De ska inneha samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar.

Uppförandekod

Arconas verksamhet påverkar hela samhället, idag och i framtiden, vilket ställer krav på oss som företag. Det är därför viktigt att säkerställa ett etiskt och ansvarsfullt företagande. Det gör vi genom att agera enligt vår uppförandekod för att i alla led bygga på långsiktiga relationer och partnerskap med våra intressenter.

Arconas uppförandekod grundar sig på våra värderingar och är till för att ge vägledning i hur vi på Arcona bör agera, leda och fatta beslut. I alla våra externa och interna relationer ska vi följa vårt ledord ”PENTA” som står för Prestigelös, Engagerad, Närvarande, Tillitsfull och Affärsdriven i möten mellan kollegor, kunder, affärspartners och leverantörer.

Vi tolererar inte någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering på våra arbetsplatser. Ingen ska heller medverka till att dölja kränkande särbehandling. Det är därför viktigt att Arconas platsledning så snart som möjligt underrättas för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och utan olyckor då vi sätter alla i projektets hälsa och arbetsglädje i centrum.

Eftersom våra leverantörer har en betydande roll i vår verksamhet, förväntar vi oss att de också ska respektera och leva upp till vår uppförandekod. Vår uppförandekod fungerar därmed som kompass för både anställda och leverantörer och vägleder oss alla i vårt dagliga arbete.