I osäkra tider behövs förutsägbarhet

Hur genomförs projekt när osäkerheten om framtiden är så stor? Hela bygg- och fastighetsbranschen försöker just nu hitta svaret på den frågan. Osäkerheterna kring finansiering, inflation, framtida hyresnivåer, byggpriser och leveranser av material hopar sig, hur ska då någon våga trycka på knappen för att dra i gång projekt? Alla avvaktar men det finns ett stort behov hos samhälle, fastighetsägare och byggföretag att projekten fortsätter genomföras för att inte samhället ska få problem. Det förutspås en förhållandevis kraftig nedgång totalt sett närmaste  året, även om marknaden för skolor, vård och renovering av lokaler ändå bedöms bli relativt god.

Peter Kvist, VD Arcona

Behovet av nya bostäder, kontor, skolor och andra samhällsviktiga fastigheter kvarstår. Bostadsbyggandet, som är mest konjunkturkänsligt, har redan bromsat in och hushållen har en mer pessimistisk syn på ekonomin. Många privata, kommersiella projekt står och väger och det förefaller vara lite stiltje även hos de kommunala beställarna. Skjuts dessa på framtiden, på samma sätt som bostadsprojekten, riskerar branschen att fort få problem med sysselsättningsbrist och i förlängningen arbetslöshet.

Långsiktiga och stabila affärsrelationer kommer sannolikt att prioriteras då osäkerheten med att arbeta med okända leverantörer är en riskfaktor man vill undvika. Många byggföretag har en ansträngd ekonomi efter coronaåren och vi bedömer att nystartade och mindre företag kommer få det svårare att hävda sig i konkurrensen när beställare söker ekonomisk stabilitet hos leverantörer. Det skulle kunna bli förödande för byggbranschen som är fragmenterad och består av många små företag.

Hur ska projekten komma igång när osäkerheterna är så pass många?

Osäkerheterna kommer sannolikt att föreligga ett bra tag framöver och förutsägbarheten kommer fortsatt vara låg i relation till vad vi är vana vid. Nu gäller det för alla att försöka minska osäkerheten och öka förutsägbarheten. Vi vill påstå att tidig samverkan mellan alla parter är lösningen. Vi kommer inte kunna jobba bort alla osäkerheter, men tillsammans kan vi i alla fall minska dem. Förhoppningsvis gör det att förutsägbarheten blir så pass bra att fastighetsägare vågar genomföra sina projekt med acceptabel risk.

Genom tidiga samarbeten mellan beställare och entreprenörer menar vi att:

  • Materialpriser säkerställs genom att tidigt i processen köpa material som normalt köps i ett sent skede.
  • Leveranser säkerställs genom att, tillsammans med leverantörer, tidigt identifiera och köpa material med lång leveranstid.
  • Vi får en effektivare ekonomistyrning genom att kontinuerligt väga entreprenadkostnad mot investeringskalkyl och uthyrning, som innehåller stora osäkerheter kring finansiering och framtida intäkter.
  • Vi möjliggör kortare genomförandetid och därmed snabbare tillträden efter tecknade hyreskontrakt eftersom hela produktionskapaciteten är på plats.

Beställare behöver bjuda in till samverkan och diskutera riskreducering i upphandlingar, oavsett om det gäller privat eller offentligt byggande. I de offentliga upphandlingarna, där dialog är i det närmaste obefintlig, kommer utformningen av förfrågningsunderlaget vara helt avgörande för att möjliggöra detta.

Den kommande perioden kommer bli tuff för företagen i byggbranschen. Vårt budskap är att vi byggföretag både har skyldighet och intresse av att hjälpa till med att minska osäkerheterna för våra beställare och därmed möjliggöra deras affärer. Vår övertygelse är att vi tillsammans kan uppnå goda affärer även i svårare tider genom tidig samverkan mellan alla parter.

 

 

Texten publicerades som debattartikel i Byggindustrin 14 november 2022