En skola – sex olika byggnader

Ända sedan tidig involvering, tack vare ett strategisk partnering avtal Arcona och Värmdö Kommun emellan, har Arcona projekterat för detta enorma ROT-projekt. Farstavikens skola Ekedal har en spännande historia som involverat både byggnadsantikvarie samt arkeologer. Skolverksamheten har genom årens lopp byggts ut där den första byggnaden upprättades år 1884 och den senaste år 1968. Men området i sig har en ännu tidigare historia då det på området finns fornlämningar i form utav skålgropar som arkeologer misstänker kommer redan från bronsåldern.

Farstavikens skola Ekedal kommer att uppgå till cirka 8.000 kvm fördelat i sex olika byggnader i varierande antal plan. Mellan två byggnader kommer vi även bygga en länkbyggnad. Grundskolan kommer inrymma elever i årskurs F-5. Arcona kommer även bygga om den befintliga skolgården med eventuellt en ny trafiklösning. Allt detta i nära samarbete med såväl kommunens projektledare som skolverksamheten.

Sedan sommaren 2018 har dock, efter mycket om och men från politiken, produktionen dragit igång. I och med att projektet i sin helhet innefattar sex skilda byggnader har vi därför försökt bygga i etapper. Nu har vi i 4 av 6 byggnader blivit klara med all sanering samt rivning. Därefter fortsätter vi med uppbyggnaden av stommen. I och med att de befintliga husen inte egentligen har varit lämpade för skolverksamhet, enligt dagens önskemål, kommer vi behöva förstärka upp med stål för att kunna erhålla bättre lärmiljö samt öppnare landskap.

  • Utbildningsbyggnader
  • Adress: Höjdhagsvägen 1, Värmdö
  • Projekttid: 2016-2020
  • Yta: 8000 kvm skolyta med tillhörande skolgård på ca 26000 kvm
  • Byggherre: Värmdö kommun
  • Projekt: Projektering samt byggnads- och markarbeten för en befintlig skola uppdelad i sex olika fastigheter. Projektet drivs i samverkan med Värmdö Kommun.
  • Arconas roll: Arkitekt och Totalentreprenad i samverkan

Projektet tar hänsyn till skolornas karaktär i ombyggnationen i samråd med kommunantikvarien. Samtidigt ska projektet tillgodose en modern skolmiljö. Vi värnar den långa kontinuitet av Ekedalskolan som levande skolmiljö och ett kulturarv som utvecklats.

Kommunantikvarien, Värmdö Kommun

Vill du veta mer om projektet?

Johan Månsson