Byggentreprenörer räknar inte 30 procent fel

Hur kommer det sig att det kan skilja upp emot 30 procent mellan anbudsgivare på en utförandeentreprenad på färdiga handlingar? Den frågan får vi alltför ofta ställa oss – och ser en kombination av orsaker, saker som går att avhjälpa – och som helt i onödan göder byggbranschens dåliga rykte. Vi på Arcona uppmanar därför upphandlande enheter att också ställa sig denna fråga och aktivt söka svar. Här bidrar vi med våra.

Vi tar avstamp i offentliga upphandlingar där upphandlande enheter lyder under LOU, Lagen om offentlig upphandling. I dessa upphandlingar har det, under det senast året, blivit allt vanligare att det enda som utvärderas är lägsta pris. Dessa upphandlingar sker utan någon som helst diskussion kring kontraktsvillkor utan man kan som anbudsgivare bara välja att vara med på de villkor som anges i förfrågningsunderlaget eller helt enkelt låta bli att lämna anbud. Den upphandlande enheten har inte heller någon annan möjlighet än att anta det lägsta anbudet i det fall anbudsgivaren uppfyller de angivna kraven i de papper som skickas in.

Vi har i flera fall sett att det skiljer upp emot 30 procent mellan stora och seriösa byggföretag och vi kan med mycket stor säkerhet säga att vi och våra konkurrenter bland huvudentreprenörerna inte räknar 30% fel på färdiga bygghandlingar. Prisskillnaden är istället sannolikt en kombination av att:

  • Någonstans i kedjan är det ett eller flera företag som har missat viktig information, i ofta otydliga handlingar, och som kommer att gå med förlust för att leverera projekten till kunderna.
  • Det finns företag i leverantörsleden som inte konkurrerar på lika villkor, bl.a. använder de arbetskraft som inte har ersättning enligt de svenska kollektivavtalen och fuskar med skatter och avgifter. Idag finns mycket sofistikerade företagsmodeller som inriktar sig på just detta och som är väldigt svåra att genomskåda utan ingående utredningar.
  • Anbudsgivare är mer eller mindre benägna att leta efter kryphål och otydligheter i handlingarna för att kunna ta igen vinster genom ÄTA. Att göra denna spekulation och avvägning mest aggressivt är ofta direkt avgörande för att kunna vinna en konkurrensupphandling där lägsta pris är enda utvärderingsparametern.

Alla orsakerna ovan bidrar till konflikter i projekten och parterna kommer att kämpa för att rädda sin egen affär. Den sistnämnda är en stor anledning till att byggentreprenörers rykte som ÄTA-jägare uppstår, samtidigt som många företag nog anser att de helt enkelt spelar enligt de spelregler som beställarna satt upp i anbudsförutsättningarna.

Vi menar att:

  • Det krävs en diskussion i en upphandling för att få till ett bra kontrakt för båda parterna för ett bra och effektivt projektgenomförande utan konflikter. Beställare behöver ha regelverk som tillåter dem att diskutera och reda ut oklarheter med anbudsgivare innan kontraktsskrivning.
  • Vi entreprenörer behöver tillsammans med beställare kunna diskutera hur vi kan få till detta i offentliga upphandlingar på samma sätt som på den privata marknaden för att vi ska ha ett fungerande samhällsbyggande.

Tillsammans behöver vi, entreprenörer och upphandlare, skifta perspektiv: Vi behöver, oftare än vad som sker idag, inse att vi alla sitter i samma båt och har ett gemensamt ansvar för helheten och utfallet. Då krävs ett annat synsätt och andra perspektiv. Låt oss börja där.

Uppropet #skiftaperspektiven initierades av Arcona i en debattartikel i Byggvärlden nummer 9, 2021. Målet är att bidra till en balanserad bild av byggentreprenadbranschen genom att visa på goda exempel och synliggöra de goda krafter som finns och insatser som görs.

Om de skadliga konsekvenserna av branschens dåliga rykte för de seriösa entreprenörerna liksom samhällsbyggandet och samhället i stort har berörts i artikeln Det är dags att skifta perspektiven!