Arcona som samverkanspartner

Vi på Arcona har i många år framgångsrikt arbetat i samverkan från tidiga skeden, ofta redan från transaktion och sedan genom hela projektet till slutbesiktning och överlämnande. Det är projekt där vi arbetar i mycket nära samverkan mellan oss och kund. Vi arbetar med full öppenhet och transparens och med gemensamma mål mellan oss.

Vi är ledande i Sverige på det vi kallar Lean Construction och har stor erfarenhet av alla sorters kommersiella projekt. Vi har bland annat arbetat mycket med hotell, kontorsförädling, medtech och skolor, men kan enkelt utveckla nya produktområden om vi får samverka med kunder och byggherrar under längre tid.

Många fördelar

Det finns många fördelar med att välja Arcona, saker som gör oss delvis unika jämfört med våra branschkollegor. Med Arcona som partner tar vi ansvar genom hela projektet från transaktion till slutbesiktning. Det omfattar alltifrån material som vi tagit fram innan förvärvet i form av kalkyler, tidsplaner, genomförandebeskrivningar och teknisk DD. Det i sin tur innebär att Arcona ansvarar för tid, kostnad och genomförande genom hela projektet.

Det är tusentals val som görs under projektet kring system för installationer, kundupplevelse, ytskikt, tekniska krav, fasader och miljöcertifieringar och så vidare. Dessa val ska vara medvetet gjorda med kostnads- och tidskonsekvenser tydligt beskrivna utöver kriterier som teknik, utseende och kundupplevelse. Vi arbetar för att alla beslut som tas i förstudie, program eller system är tagna med aktiv kostnads- och tidsstyrning som underlag. Syftet är att kunden ska känna en stor säkerhet och trygghet i alla de val som görs under processerna förstudie, program och system.

Det övergripande målet är att när kunden tar beslut om att avsluta systemhandlings-projekteringen och går över i ett ABT-kontrakt för BH-projektering och genomförande, ska kostnaden redan vara känd, analyserad och accepterad. Kalkylen från förvärvet tillsammans med de aktiva val som gjorts i kostnadsstyrningen ska summera till den kontraktssumma som står i ABT-avtalet. Förutsägbarhet och kontroll över projektets samtliga delar med kostnader, intäkter, tider och kvalitet är nyckeln till ett lyckat projekt. Därutöver sparar kunden mycket projekttid genom att vi kan bygga och projektera samtidigt och arbeta i olika skeden i olika delar av fastigheten. Projektet slipper därmed en 8–10 veckor lång upphandlingsfas av en TE som ska sätta sig in i projektet och där det sen går ytterligare veckor innan den nya gruppen har blivit inkörd och effektiv. Sammantaget kan det handla om så mycket som 3–5 månader.

Det här är en del av Arcona Lean Construction.

Arconas samverkan inkluderar

  • Lång erfarenhet av BIM/VDC-arbete i tidiga skeden för att simulera och optimera projekt, där hyresgäst, beställare och Arcona arbetar tillsammans.
  • Skickliga och specialiserade projektutvecklare som med erfarna projekteringsgrupper ex BSK Arkitekter och Exengo Installationskonsult, kan utveckla projekt i designdialog.
  • Arbete med öppen ekonomisk redovisning och med ersättningsmodeller anpassade för olika projekt.
  • Teamutveckling och incitamentsmodeller som skapar rätt drivkrafter bland projektets alla aktörer.
  • Tydliga arbetsprocesser och kunskap om vad som krävs för att ständigt förbättra arbetssätt och produkt i syfte att sänka kostnaderna och säkra tiderna med bibehållen eller höjd kvalitet.
  • Spetskompetens inom miljö, energibesparing och samhällsbyggande, vilket möjliggör ett helhetsgrepp inom hållbarhet, både ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
  • Möjligheter att tillsammans kunna utveckla samverkan, till exempel genom att lokalt skapa praktikplatser och lokala arbetstillfällen, vilket kommer att bli ett krav från många kommuner i framtiden. Detta förenklas av att Arcona är ett medelstort företag med korta beslutsvägar.

Arcona var bland de första i Sverige med att arbeta med samverkan och har således lång erfarenhet på området. Arcona är ledande i Sverige på Lean Construction.

Arcona har stor erfarenhet av att arbeta med alla sorters kommersiella projekt, bland annat hotell, kontorsförädling, medtech och skolor och kan enkelt utveckla nya produktområden.

Spetskompetens finns inom miljö, energibesparing och samhällsbyggande, vilket möjliggör ett helhetsgrepp inom hållbarhet, både ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.