Krav på våra leverantörer

Våra leverantörer ska följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder samt ska inneha och leva upp till träffade kollektivavtal, och de ska inneha samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar.

Administrativa krav

MBL: Alla leverantörer som är kopplade till vår byggverksamhet måste ha kollektivavtal. Undantag är enmansföretag, då räcker signerad UE2021-blankett

Ekonomi: Ekonomisk bedömning utförs på alla leverantörer. Kraven skiljer sig åt beroende på bolagsform och storlek.

Etik och uppförandekod

Krav på arbetsplatserna

ID06: Alla ska ha giltiga ID06-kort

UE i 2 led: Vi begränsar entreprenörskedjan till två led. Syftet med detta är att Arcona arbetar aktivt för en seriös byggbransch på lika villkor.

Arbetsmiljö: Leverantörer som vistas på Arconas arbetsplatser ska ha genomgått den branschgemensamma utbildningen ”Safe Construction Training” samt vid inskrivning genomgå Arconas arbetsplatsintroduktion och säkerhetsgenomgång.
Här hittar du till vår säkerhetsfilm.