Specialisering är grunden och nyckeln till framtida strategisk samverkan

Samverkan/partnering kommer ursprungligen från USA och har via England etablerats i de nordiska länderna. När man i England arbetat ihop i enstaka projekt, projektpartnering, går man sedan över till långsiktig samverkan i strategisk partnering.

I Sverige har strategisk partnering främst utvecklats inom den offentliga sektorn, där man använder lagen om offentlig upphandling, LOU, med kunder i form av kommunala bostadsbolag, sjukhusbyggnation inom landstingen men även privata aktörer börjar se fördelen med långsiktig samverkan.

En stor fördel med strategisk samverkan är att den skapar förutsättningar för att uppnå en specialisering. Allt fler entreprenörer organiserar nu om sig och går ifrån en geografisk organisation för att specialisera sig mot speciella byggherreområden typ sjukhus, hotell, bostäder, ombyggnad, anläggning osv.

En speciell form av strategisk partnering som mer och mer används är att erbjuda optioner, dvs om samverkans teamet gör ett bra projekt får de sedan flera från byggherren. Det är vanligt i anläggningsektorn men förekommer även allt oftare inom fastighetsprojekt, även upphandlade inom LOU. Fördelen är att det ger enklare avtalsformer.

Den största nackdelen med den strategiska partnering som hittills etablerats är att alltför många avtal skrivs mellan byggherre och huvudentreprenör enbart. Riktigt framgångsrik samverkan bygger på att teamet är komplett med alla aktörer som behövs för att lyckas med ett projekt, dvs inkluderar även arkitekt, konsult, installatörer och strategiskt viktiga underleverantörer.

Intervju med Gösta Fernström, författare och chefsutvecklare med inriktning på bygg- och fastighetsbranschen