Effektivisering, produktoptimering och synergieffekter

De största fördelarna med strategisk samverkan är den effektivisering, produktoptimering och synergieffekter som uppstår när man genomför flera projekt i en följd. Man sätter långsiktiga mål och arbetar strukturerat med ständiga förbättringar för att nå målen, vilket inte går om man bara har ett projekts horisont och prioriterar utifrån det. Det sänker kostnaderna och kortar och säkrar tiderna med bibehållen eller höjd kvalitet. Utöver det får byggherren även:

  • Hjälp i tidiga skeden genom BIM/VDC med att simulera och jämföra alternativa lösningar och välja den mest optimala som ger bästa projekt för slutkunden, ökat värde och lönsamhet på sin investering.
  • Genom att samverka i tidiga skeden får teamet en ökad förståelse för kundens affär. Med samlad kompetens och erfarenhet från såväl experter som slutkunder bidrar alla i en designdialog till att ge byggherren till bättre specifikationer och bättre byggbarhet. Genom strategisk samverkan bygger teamet dessutom upp ett specialistkunnande om såväl kundens affär som produktutformningen vilket ytterligare ökar kundvärdet.
  • Jämfört med traditionella entreprenadformer ges större möjlighet att påverka och utveckla projektet under pågående byggande.
  • Genom att ha samspelta team från start kommer man snabbt igång i projekten och undviker missförstånd genom bristande kommunikation. Man undviker konflikter genom att teamet sitter i samma lokal och med öppenhet löser problem tidigt innan de kostar pengar. Det leder även till ett bra samarbetsklimat där alla parter har roligt tillsammans och respekterar och utmanar varandra.
  • Strategisk partnering bygger på långsiktigt förtroende. Man får en gemensam prioriteringsgrund, ett öppet förhållningssätt och en process där man delar på risker och möjligheter. Därmed skapas incitament för alla parter att nå uppställda mål och lyckas med projektet. Statistik visar att sannolikheten att uppnå uppställda mål ökar väsentligt om man arbetar så. Alla parter kommer att kunna tjäna mer pengar genom att man undviker onödiga gränskostnader och suboptimeringar. ”Om du gör så, kan jag göra så här så tjänar vi mer pengar i projektet”.
  • Hela teamet hjälps åt att ha kontroll på ekonomi och risker genom hela processen. I en öppen och gemensam ekonomi finns inte plats för extra fakturor och ÄTA listor. Istället kan teamet tillsammans kalkylera och styra ekonomin från tidiga skeden och komma upp med alternativa lösningar, som både kan sänka kostnader och ge ökad kvalitet. Byggherren slipper handla upp på lägsta pris, med drivkraften ”lägsta möjliga kvalitet inom ramen för det som föreskrivs”, vilket är svårt att själv göra på rätt nivå och som ofta slutar i kvalitetsproblem och extrafakturor.
  • Genom strategisk partnering säkerställs resurser tidigt i processen och även att det finns resurser tillgängliga mellan projekten då fastigheterna går in i garanti- och förvaltningsskede. Eventuella garantifel kan snabbt hanteras och erfarenheter om hur det kan undvikas i framtiden tas med till nya projekt.

Intervju med Gösta Fernström, författare och chefsutvecklare med inriktning på bygg- och fastighetsbranschen